Första kontakten med Dalahus

 

Idé / Vision

Det är många frågetecken som skall rätas ut i inledningsskedet, i vart fall rätas ut så pass att arkitekten greppar tag i rätt ände. Desto mer önskemål och behov som kan pressenteras i ett tidigt skede underlättar den fortsatta resan.

Vilka behov och önskemål föreligger.
Hur många familjemedlemmar kommer att inrymmas i hushållet?
Hur många sovrum/sovplatser finns det behov för?
Vilka ytor/vistelsezoner värdesätter familjen mest?
Hur många våtrum/wc/bad finns det behov för?
Vilken typ av hus finns det förkärlek till, 1-plan, 1 1/2-plan etc?
Vilken stil/exteriör önskas?
Vilken typ av energiförsörjning är aktuell?

Antalet frågetecken och dess innehåll varierar naturligtvis mellan olika byggherrar. Huvudsaken är att dessa frågor blir ställda och när svaren böjat ta form kontaktar ni någon av våra säljare. Desto tidigare vi kommer in i planeringsskedet desto mer effektiva och lättjusterade blir våra råd till er.

TreeHouse2 TreeHouse1

Tomten

I planeringsskedet inför en byggnation fastnar många i huskroppens utformning allt för tidigt. Det är ej optimalt att välja hustyp innan det är klarlagt på vilken tomt huset skall byggas på. Tomtens utformning och läge påverkar i stor grad vilken typ av byggnad som lämpar sig bäst, oavsett vilken stil som är önskvärd. Så det är några frågeställningar som bör släppas upp till ytan.

Hur orienterar sig tomten i förhållande till söder? Vilka olika vistelsezoner finns på tomten? Huset bör inte alltid stå på tomtens "bästa" plats. Denna plats kanske bör vigas till den yttre vistelsezonen eller kombineras på något vis.

Hur ser grannfastigheterna ut? Vilken bebyggelse finns på dessa? Hur är grannbyggnaderna placerade? Det gäller att placera ny bebyggelse så att den ej "konkurrerar" med den gamla bebyggelsen.

Vilken vy/horisont önskar ögonen vila på? Går det att skapa en placering av huset så att denna vy kan hämtas hem från de viktigaste vistelsezonerna.

Hur är tomtens topografi? Är tomten slät, lätt kupperad eller sluttar tomten brant? Topografin påverkar i stor grad val av hustyp.

Hur rör sig vinden på tomten? Kan byggnaden placeras så att "vindstilla" zoner för utomhusvistelse kan skapas?

Hur ser den omkringliggande terrängen ut? Vilka markförhållanden finns på tomten? Detta kan påverka husets grundläggning. Dåliga markförhållanden kan påverka både grundläggningen och den totala kostnaden (pålning, sprängning mm). Om osäkerhet föreligger så bör hjälp från en markkonsult tas i beaktning. Det säkraste sättet är om en markundersökning görs genom att ta några borrhål på tomten.

Vad är det för växtlighet/vegetation på tomten? Försök visualisera slutresultatet framför er och se till att spara den vegetation som sammanfaller med den karaktär ni önskar ha på tomten.

TreeHouse2 TreeHouse1

Planförfarande

Innan vidare fastställande av husets utformning sker, bör det utredas vilka förutsättningar som finns på den aktuella tomten.

Vilka krav ställer myndigheterna gällande nybyggnation på just denna tomt? Ta kontakt med stadsbyggnadskontoret för att få besked om planläggning för aktuellt område.

Utom eller inom planlagt område? Om detaljplan finns för aktuellt område vilka krav finns då upptagna i denna plan? Tillåtet antal våningar? Tillåten taklutning? Tillåten byggnadshöjd? Tillåten Byggnadsarea? Finns några begränsing av markanvändningen? Brukligt brukar vara 4,5 m från tomtgräns samt 6 m från gata.

Hur ser kommunen på vatten och avloppsfrågan? Kommunalt eller enskilt?

Är fastigheten knuten till viss energianvändning? t.ex. tvingande till fjärrvärmeanslutning?

TreeHouse2 TreeHouse1

Budget

Desto tidigare en budget fastställs desto bättre. Hela planeringsstadiet härrör till att skapa ramarna för den fortsatta byggprocessen. Ett talade uttryck är "Vi vill mer än bara bo". Så det är av vikt för alla familjemedlemmar att budgeten hamnar på rätt nivå.

Ta kontakt med er bank/ekonomiska rådgivare för att komma fram till, en för er, lämplig budget. Vilket låneutrymme finns för er? Ta gärna kontakt med flera banker. Vilken månadskostnad för boende kan vara acceptabel för er familj. Har ni möjlighet till egna bidrag i form av: Eget arbete. Eget kapital. Egna kapitalvaror som redan finns till hands.

TreeHouse2 TreeHouse1

Skiss / Formgivning

När ramarna för ert framtida boende finns på plats kan det lite mer trivsamma skisstadiet påbörjas. Tillsammans formar vi ett eller flera förslag på möjliga lösingar, formspråk och stilar som passar just er. Det är i detta skede det gäller att "vara på tårna" och kritiskt lyssna på alla råd och förslag som läggs upp framför er. Det kan ibland vara av vikt att ta ett steg tillbaka och känna efter om vi är på rätt spår. Om något skall ändras så skall detta inte göras då byggnaden är under produktion, om det går att undvika. Utan förändringar skall göras under just denna skissprocess.

Skissprocessen kan gå tillväga på lika många olika sätt som det finns hus. Samtliga förutsätter dock att tomten har tagits i beaktning. Här räknas några möjliga scenarior upp.

Ni har hunnit skapa en inre bild av vad ni önskar och förmedlar detta till arkitekten, som skapar huset utifrån er beskrivning.

Ni har redan skissat på egen hand och arkitekten tar och gör det bästa av dessa skisser.

Ni har hittat ert drömhus bland de färdiga modellerna som finns hos oss.

Ni har inte riktigt kommit fram till en egen visualisering, utan önskar att arkitekten tar fram ett eget förslag.

Det finns många olika sätt att hitta fram till just ert drömboende. Ingen väg är fel så länge som det känns rätt i magtrakten och familjen är någorlunda överrens.

TreeHouse2 TreeHouse1

 

 

 

 

visit2 Illustrationer från trädhusföretaget Baumraum

 

 

 

Supporter