Bygglov och myndigheter

 

Bygglov

Dalahus hjälper till med nödvändiga handlingar för en komplett bygglovsansökan. Vilka handlingar som krävs kan skilja sig något åt beroende på var ni bygger. Normalt innehåll i en bygglovsansökan är:

A-ritningar/huvudritningar bestående av planer, fasader samt sektioner. Dessa ritningar skall utföras i skala 1:100.

Nybyggnadskarta alternativt situationsplan lite beroende på i vilket område ni skall bygga.

Teknisk beskrivning, som på ett kortfattat sätt beskriver byggnaden och dess utformning.

Energibalansberäkningar. Syftet med dessa beräkningar är att myndigheterna vill kunna avgöra om byggnaden står upp till de krav som ställs vad gäller energihushållning. Ett mått på detta är den specifika energianvändningen.

Fuktsäkerhetsprojektering. Det som önskas är en checklista på hur fuktsäkerheten säkerställs i projekterings-, bygg- och boendeskedet.

Om eldstad finns i huset så krävs även en anmälan därom.

TreeHouse2 TreeHouse1

Bygganmälan

I god tid före själva byggstarten ska också en bygganmälan lämnas till ert stadsbyggnadskontor. I detta skede ska ni även ha utsett kvalitetsansvarig. En bygganmälan innebär att ni som byggherre meddelar myndigheten att ni nu önskar påbörja fysiska arbeten på byggplatsen. När ert stadsbyggnaskontor erhållit er bygganmälan kommer de att kalla er till ett byggsamråd.

TreeHouse2 TreeHouse1

Byggsamråd

Innan byggstart sker önskar byggavdelningen på ert stadsbyggnadskontor en träff med er för att gå igenom en del viktiga punkter under byggprocessen. Kommunen önskar att ni har den person ni valt till kvalitetsansvarig med er på detta möte. Huvudsyftet med byggsamrådet är att stadsbyggnadskontoret önskar få en inblick i just er byggprocess så att rätt kontrollpunkter kan tas fram.

Kontentan av ett byggsamråd utgörs av ett protokoll samt en kontrollplan sam skall följas under byggnationen. Det är även därför er kvalitetsansvarige skall vara med på byggsamrådet för det är den kvalitetsansvarige som tillsammmans med er skall se till att alla punkter i kontrollplanen utförs.

TreeHouse2 TreeHouse1

Kvalitetsansvarig enligt PBL (Plan och Bygglagen)

Kvalitetsansvarig enligt PBL ska alltid finnas för åtgärder som kräver bygganmälan eller rivningsplan. Den kvalitetsansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar i enlighet med kontrollplanen. Hans uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

Byggherren utser och byggnadsnämnden godkänner den kvalitetsansvarige. För enklare arbeten kan byggherren själv vara kvalitetsansvarig. Ex nybyggnad av enkelt garage/förråd och mindre tillbyggnad/ombyggnad av småhus.

TreeHouse2 TreeHouse1

 

 

kinder Illustrationer från trädhusföretaget Baumraum

 

Supporter