Bygget

 

Byggstartsmöte

Innan den fysiska byggnationen påbörjas kan det vara bra att ha ett byggstartsmöte. Till detta möte kallas alla inblandade entreprenörer. Alla parter får träffas, gärna på den aktuella byggplatsen. Det är alltid bra att ha ett ansikte på alla inblandade parter.

Vid detta möte redovisas den tilltänkta tidplanen samt hur och när de olika entreprenörerna får tillgång till bygget för att utföra sina arbeten. Det gäller även att efter detta möte ha byggmöten med jämna mellanrum. Det behöver ej vara tidskrävande möten, utan en möjlighet för alla parter att ta upp frågeställningar. Om tidplanen behöver revideras är detta ett lämpligt forum att redovisa detta på.

TreeHouse2 TreeHouse1

Husbyggnation

Nu kan själva husbyggnationen påbörjas. Om program/planeringsstadiet fått tillräckligt med tid och utförts på ett riktigt och rätt sätt så kommer byggnationen att flyta på och utmynna i en byggnad med bra kvalitet. Själva husbyggnationen kan indelas i många olika steg. Om vi delar in byggprocessen i ett fåtal huvudgrupper så kan dessa bestå av:

Mark och Grund. Marken bereds och lämpliga fyllnads- och dräneringsmaterial tillförs. Vanligast idag är grundläggning genom en platta på mark med underliggande isolering.

Husleverans och stommontage. Prefabricerade hus i storblock monteras till tätt tak på en eller några få dagar. Detta minimerar risken för "blött" väder under stommontaget. Om byggnaden snabbt hamnar under tätt tak så säkerställer man att oönskad fukttillförsel minimeras. Kom ihåg att all fukt som tillförs under byggprocessen skall torkas ut.

Färdigt hus utvändigt. Med detta begrepp menas precis vad som sägs, färdigt hus utvändigt. D.v.s. huset har sin färdiga form och omfattning, varje panelbit sitter på plats och takteglet är på plats. Det som kvarstårmkan vara färdigmålningen av huset utvändigt som bör ske vid rätt årstid, dock inom ett år från leverans.

Direktleveranser / insattsvaror. Under byggprocessen kommer vissa produkter att levereras till bygget utifrån en avropsplan. T. ex. så kanske taktegel med taklyft önskas dag 3, köksleveransen önskas vecka 10 etc.

Snickarfärdigt hus invändigt. Med snickarfärdigt inomhus menas att allt en snickare skall utföra är gjort. D.v.s. alla väggar finns på plats, kök är monterade, listverk uppsatta, dörrar monterade etc. Det som nu återstår är ytskikten.

Färdigställande av hus. Nu färdigställs alla ytskikt. väggar tapetseras, kakel och klinker läggs, taket målas etc.

Iordningställande av trädgård. En punkt som kanske kommer lite för sig själv, när det övriga är klart är iordningsställandet av tomten. Ni kanske önskar "bo in er" och känna av tomten och huset innan ni skapar era yttre rum, d.v.s. er trädgård.

TreeHouse2 TreeHouse1

Besiktningar

Under byggets gång sker viss besiktning i form av t.ex. grundbottenbesiktning och stombesiktning. Dessa besiktningar kommer den kvalitetsansvarige att utföra enligt den kontrollplan som upprättats vid ert byggsamråd. När huset är färdigställt skall en så kallad kontroll/slutbesiktning enligt GAR-BO utföras. Denna besiktning utförs av en person som utsetts av försäkringsbolaget GAR-BO och skall utföras innan inflyttning sker.

Tvåårsbesiktning utförs två år efter utförd slutbesiktning. Vid denna besiktning bedöms om några fel på entreprenaden uppstått efter inflyttning. Denna besiktning tar ni som byggherre initiativ till och kallar därmed berörda parter. Denna besiktning är frivillig men om den görs skall den utföras innan tvåårstidens utgång.

TreeHouse2 TreeHouse1

 

 

 

day4 Illustrationer från trädhusföretaget Baumraum

 

 

 

 

 

Supporter